اعضای مدیریت محله

رئیس هئیت امنا و شورایاری:

غلامرضا الهام نیا

مدیر محله :

سید علی حسینی

نائب رئیس هئیت امنا و شورایاری:

میردرگاه حسینی

بازرس:

محمدهادی مرادی

اعضای شورایاری در هئیت امنا :

معصومه صابری

حسین صیدی نژاد

حسن عبدی

شاپور هازلی

تینا سید روغنی

نماینده شهرداری:

مریم طهوری

نمایندگان سازمانهای مردمی محلی:

علی بابا کشاورزی

اسدالله احمدلو

نمایندگان کارگروههای تخصصی مردمی:

زهرا خیام

علی ماهور

+