پردیس سلامت برگزار می کند

در راستای طرح استقبال از بهار در روز دوشنبه 90/12/22 ساعت 10صبح برنامه ای جهت هدیه دادن به همدیگر برگزار خواهد شد.


در این برنامه اجناسی که مورد نیاز شما نیست را در این جلسه آورده و به دوستانی  که اگر به آن احتیاج دارند هدیه داده و اگر شما در آن میان اجناس مورد نیاز خود را پیدا کردید می توانید از سوی دوستانتان هدیه بگیرید.

روابط عمومی مدیریت محله مدیریت

محله مدیریت ; ۱:۳٤ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱٢/۱٤